سرویس ها

👤 ممبر کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
366
ممبر ارزان قیمت 🔴 [ ویـــــــــــــــژه ]
3700
1000 / 10000
649
ممبر هیدن ارزان کانال
3800
500 / 10000
367
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال زیر 100 کا
5250
1000 / 40000
384
ممبر فیک کانال ➖ کانال زیر 100 کا 🔵
5400
500 / 50000
368
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال 100k تا 200 کا
5900
500 / 40000
581
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال 200 تا 300 کا
6900
500 / 40000
369
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 100 کا
7350
1000 / 80000
385
ممبر فیک کانال ➖ کانال  زیر  300 کا 🔵
8000
1000 / 100000
370
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 200 کا
8400
500 / 80000
582
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال 300 کا تا 400 کا
9000
500 / 40000
585
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 300 کا
9450
500 / 80000
380
ممبر اجباری [ عادی ] ویو دار ➖ زیر 200 کا ⚪️
9550
1000 / 100000
371
ممبر پنلی (1) کمکی ⭐️ اجباری کانال《 کانال زیر 300 کا 》
9900
1000 / 300000
583
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال 400 کا تا 500 کا
9950
500 / 40000
591
ممبر کانال [ بسیار‌ کم ریزش ] زیر 200 کا ⚫️
9950
1000 / 150000
586
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 400 کا
10400
500 / 80000
373
ممبر قفلی‌ کانال ➖ زیر 200 کا 🔒 [ خروج‌ اعضا‌ محدود‌ میشود ]
10400
500 / 150000
363
ممبر کانال فقط ❗️ خانوم ❗️ ریزش صفر ⭐️
10600
1000 / 10000
584
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال 500 کا تا 1 میلیون
11000
500 / 80000
587
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 500 کا
11500
500 / 80000
589
ممبر پنلی (2) کمکی ⭐️ اجباری کانال《 کانال زیر 500 کا 》
12000
1000 / 200000
588
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 1 میلیون
12500
500 / 80000
381
ممبر اجباری [ عادی ] ویو دار ➖ زیر 500 کا ⚪️
12600
1000 / 100000
607
ممبر بازدید دائم 👁 [ کم ریزش ⭐️ ] < کانال زیر 500 کا >
12600
1000 / 200000
387
ممبر فیک کانال [ اروپا 🇹🇩 کانال زیر 300 کا ]🔵
12600
500 / 15000
386
ممبر فیک کانال ➖ کانال زیر 1 میلیون 🔵
12600
1000 / 100000
375
ممبر ریـــــــــــزش صفر ⚠️ [ کانال زیر 200 کا ]
12950
500 / 100000
592
ممبر کانال [ بسیار‌ کم ریزش ] زیر 500 کا ⚫️
12950
1000 / 150000
590
ممبر پنلی (3) کمکی ⭐️ اجباری کانال《 کانال زیر یک میلیون 》
13950
1000 / 200000
376
ممبر ریــــــــــــــــزش صفر ⚠️ [ کانال زیر 500 کا ]
14950
1000 / 100000
598
ممبر اجباری [ عادی ] ویو دار ➖ زیر 1 میلیون ⚪️
15500
1000 / 100000
374
ممبر قفلی‌ کانال ➖ بالای 200 کا 🔒 [ خروج‌ اعضا‌ محدود‌ میشود ]
15500
1000 / 100000
365
ممبر نیترو کانال  ➕ بازدید ایرانی 🇮🇷 ⭐️
15600
1000 / 100000
580
《 🇺🇸《 ❗️ فیک ریزش صفر ❗️ 》🇹🇩 》
15600
500 / 80000
593
ممبر کانال [ بسیار‌ کم ریزش ] زیر 1 میلیون ⚫️
15950
1000 / 150000
597
ممبر بازدید دائم 👁 [ کم ریزش ⭐️ ] ظرفیت‌ بالا 🚀
16600
1000 / 200000
599
ممبر فیک کانال [ اروپا 🇹🇩 کانال زیر 300 کا ] (ظرفیت بالا ) 🔵
16600
1000 / 30000
595
ممبر فروشگاهی کانال [ 90% فعال ❤️ ]
18600
1000 / 100000
388
ممبر فیک کانال [ اروپا 🇹🇩 کانال بالای 300 کا ] 🔵
18600
500 / 50000
378
ممبر میلیونی - اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا ⭐️
18700
1000 / 250000
594
ممبر ریـــــــــــــــــزش صفر ⚠️ [ کانال زیر یک میلیون ]
18950
500 / 100000
382
ممبر اجباری [ فوق کیفیت ] ⭐️
20700
1000 / 100000
383
ممبر گُـــــــــــــــلد کانال [ بهترین اجباری جهان ⭐️ ]
21000
1000 / 80000
379
ممبر میلیونی - اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀 [ کمکی ] ⭐️
23000
1000 / 200000
389
اختیاری [ پاپ آپ مختلط ] ❤️
63000
1000 / 10000
390
اختیاری [ پاپ آپ بانوان 💃 ] ❤️
77000
1000 / 10000
364
ممبر آپلودر ⭐️ [ کیفیت پاپ‌ آپ قدیم ] ⭐️
99000
1000 / 30000
637
🟣 نوع اول 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
270000
1000 / 5000
638
🟣 نوع دوم 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
370000
1000 / 10000
639
🟣 نوع سوم 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
580000
1000 / 10000
640
🟣 نوع چهارم 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
790000
1000 / 10000
641
🟣 نوع پنجم 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
1000000
1000 / 10000
392
تبلیغات گسترده 🚀 [ جذب اختیاری ]
1230000
1000 / 10000
642
🟡 نوع اول SUPPER 🟡 اسپانسری پروکسی 💯
1900000
1000 / 20000
393
تبلیغات نیتیو 🇮🇷🎖 [ جذب اختیاری ]
2550000
1000 / 5000
643
🟡 نوع دوم SUPPER 🟡 اسپانسری پروکسی 💯
2700000
1000 / 20000

👤 ممبر گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
601
👤 ممبر گروه فیک ⭐️ ارزان ⭐️
4100
1000 / 10000
344
《 ممبر گروه ‌های زیر 100 کا 》اقتصادی 1️⃣
5400
500 / 10000
353
ممبر فیک [ گروه‌های زیر  100 کا ] ⭐️
5900
500 / 20000
345
《 ممبر گروه ‌های زیر 100 کا 》اقتصادی 2️⃣
6400
500 / 20000
346
ممبر اجباری گروه [ با لینک‌ خصوصی ❤️ ]
7400
1000 / 10000
354
ممبر فیک [ گروه‌ های بالای 100 کا ] ⭐️
7850
500 / 40000
337
ممبر اختصاصی ❗️ [ کیفیت عالی ] ❗️
9500
1000 / 50000
574
ممبر فیک گروه [ ظرفیت بالا 🚀 ] ⭐️
9500
1000 / 200000
571
ممبر اجباری گروه [ با لینک‌ عمومی ❤️ ] ظرفیت‌ بالا ⭐️
10600
1000 / 15000
347
ممبر واقعی گروه [ بسیار کم ریزش ⭐️ ]
10600
1000 / 20000
350
ممبر گروه با کیفیت‌ خارجی 🇹🇩 [ گروه زیر 100 کا ] 🔵
10600
500 / 50000
338
ممبر گروه ❗️ فقط خانم ❗️ کم ریزش ⭐️
11600
1000 / 10000
340
[ ممبر چت‌کن گروه ⭐️ ] کیفیت‌ بالا 🇮🇷 NEW ⚡️
12600
1000 / 5000
349
ممبر ریزش ❗️ صفر ❗️ گروه
12600
500 / 80000
351
ممبر گروه با کیفیت‌ خارجی 🇹🇩 [ ظرفیت‌ بالا 👌 ]
14600
1000 / 100000
352
ممبر فروشگاهی گروه - مختلط [ واقعی ⭐️ ]
15600
1000 / 5000
572
ممبر فروشگاهی گروه - آقا [ واقعی ⭐️ ]
20700
1000 / 35000
579
استخراج آیدی‌های اعضای گروه [ عالی ⚡️ ]
25800
50 / 15000
355
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ] ❤️
42500
500 / 50000
356
انتقال گروه به گروه 🇮🇷 [ گروه خصوصی ❤️ ] ⭐️
63000
500 / 30000
573
ممبر فروشگاهی گروه - خانم [ واقعی ⭐️ ]
63000
1000 / 8000
575
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ] < بالای 100k > ⭐️
84000
1000 / 50000
636
انتقال گروه به گروه [ گروه خصوصی ⭐️ ]《 بالای 100k 》
106000
1000 / 30000
357
انتقال گروه به گروه [ خارجی 🇱🇷 ] 🔵
138000
500 / 5000
361
پروکسی ⭐️ [ باکیفیت‌ترین تبلیغ گروه ] ⭐️
470000
1000 / 3000

👁 بازدید پست تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
312
🔥 بازدید تک پست تلگرام
170
200 / 20000
313
بازدید تک پست (قابلیت روی پست فورواردی ) ❗️❤️
280
100 / 200000
325
بازدید 5 پست تلگرام
790
300 / 15000
326
بازدید 5 پست (قابلیت روی پست فورواردی )
1300
100 / 200000
327
بازدید 10 پست تلگرام
1450
300 / 15000
328
بازدید 10 پست (قابلیت روی پست فورواردی )
2500
100 / 200000
329
بازدید 20 پست تلگرام
2650
300 / 15000
331
بازدید 20 پست (قابلیت روی پست فورواردی )
4650
200 / 200000
330
بازدید 50 پست تلگرام
5100
300 / 15000
319
بازدید 50 پست تلگرام ➖ ظرفیت بالا
5600
100 / 100000
320
بازدید 100 پست تلگرام
6750
500 / 15000
334
بازدید 50 پست (قابلیت بازدید پست فورواردی )
10800
200 / 200000

👤 فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
463
فالوور میکس ایرانی و بین المللی ➖ فول پروفایل 🔷
7000
100 / 50000
613
فالوور میکس ايراني ➖ کیفیت بی نظیر ⭐️
7200
100 / 600000
465
فالوور  میکس [ 30 درصد هدیه ] [ استارت آنی ] ظرفیت 2 میلیون ⚫️
7900
200 / 2000000
464
فالوور اینستاگرام ➖ ریزش پایین ⚫️
8800
100 / 20000
650
فالوور ( نوع 1 ) ➖ با کیفیت ایرانی
8900
100 / 50000
651
فالوور ( نوع 2 ) ➖ ۱۰ درصد هدیه ⭐️
9900
100 / 20000
466
🔥 فالوور ایرانی میکس ( تا 25% هدیه) ➖ ظرفیت 2 میلیون ⭐️
10900
100 / 2000000
652
فالوور ( نوع 3 ) بسیار پر سرعت ➖ با کیفیت ⭐️
12300
2000 / 100000
653
فالوور ( نوع 4 ) پر سرعت ➖ کیفیت خوب
13000
10 / 500000
654
فالوور ( نوع 5 ) سرعت بالا ➖ کیفیت خوب
13000
200 / 500000
563
فالوور 95 درصد ایرانی 🔴 (سرعت بالا) ⭐️ (استارت آنی)
13300
100 / 100000
655
فالوور ( نوع 6 ) فول پروفایل 🔵
14500
30 / 6000
656
فالوور ( نوع 7 ) ❤️ جبران ریزش تا 10 روز ❤️
15400
50 / 10000
473
⭐️ فالوور VIP فول ایرانی ⭐️
16900
100 / 80000
470
فالوور ایرانی [ سرعتی ] استارت آنی ➖ اختصاصی ⭐️ 
17400
100 / 70000
468
فالوور سرور میکس سرعت بالا ❤️ کیفیت خوب 
17900
100 / 50000
471
⭐️ فالوور ویژه فول ایرانی ⭐️
19850
100 / 6000
657
فالوور ( نوع 8 ) با کیفیت 🔴
21000
50 / 30000
472
فالوور ایرانی ⚫️ کیفیت فوق العاده عالی ⚫️
23500
100 / 50000
658
فالوور ( نوع 9 ) سرعت بالا کیفیت عالی  🔵
23900
50 / 150000
659
فالوور ( نوع 10 ) جبران ریزش تا ۱۰۰ روز ⭐️
25300
10 / 1000000
660
فالوور ( خانم ) ➖ دارای عکس پروفایل زن ⭐️
79500
1000 / 6000

بسته های طلایی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
455
پکیج طلایی 🔵 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
28500
1000 / 1000
456
پکیج الماس 🔴 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
44000
1000 / 1000
457
پکیج یاقوت ⚫️ (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
68000
1000 / 1000
458
⭐️ پکیج اختصاصی ⭐️
116000
1000 / 1000

👤 فالوور اینستاگرام واقعی ایرانی (پاپ آپ)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
483
فالوور پاپ آپ اینستاگرام ( ارسالی 2 ساعته ) ⚫️
132000
1000 / 1000
484
فالوور پاپ آپ اینستاگرام ( ارسالی 4 ساعته ) 🔴
233000
1000 / 1000
485
فالوور پاپ آپ اینستاگرام ( ارسالی 6 ساعته ) 🔵
785000
1000 / 1000

❤ لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
518
لایک اینستاگرام بدون ریزش _ کیفیت عالی 🔴
1960
10 / 15000
608
لایک اینستاگرام ❤️🤩( 10 % هدیه ) ⭐️
3200
50 / 50000
609
لایک اینستاگرام تا 40 درصد هدیه ❗️⭐️
3780
50 / 50000
610
لایک ایرانی نیترو 🔥 سرعتی 🔥
3790
100 / 1000000
611
لایک ایرانی سرعتی ⭐️ کیفیت خوب ➕ هدیه ❤️
4860
100 / 500000
524
لایک ایرانی _ استارت آنی _ ریزش کم ❤️
7650
10 / 50000
522
لایک ( کیفیت عالی ) _ آنی و پروفایل دار 🔵
7860
30 / 5000
523
لایک ایرانی با کیفیت _ کم ریزش _ ظرفیت 300 میلیون _ آنی ❤️
9810
25 / 300000000

💬 کامنت پست اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
647
کامنت ایرانی با متن دلخواه شما [ کیفیت عالی ] [ سرعت بالا ] ⭐️⚡️
16000
10 / 5000
646
کامنت ایرانی تبریک تولد [ استارت آنی ] ⭐️⚡️
16000
5 / 80
645
کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه [ استارت آنی ] ⭐️⚡️
16000
5 / 130
644
کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی [ استارت آنی ]⭐️⚡️
16000
5 / 120
272
کامنت ایرانی سلام و احوال پرسی [استارت آنی] ⭐️⚡️
16500
5 / 40
648
کامنت تسلیت ⚡️
19000
5 / 25

🔘 ویو پست اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
635
ویو پست ایرانی سرعتی ➖ ظرفیت 2 میلیون ❗️
1290
100 / 20000000
634
⭕️ ویو پست با کیفیت ⭕️
1320
20 / 500000
335
ویو ویدیو [ IGTV ] ➕ ایمیریشن ➕ پروفایل ویزیت ❤️😍
1480
100 / 10000000
633
ویو پست اختصاصی ➖ ظرفیت 900 میلیون 😍
1520
100 / 900000000
629
⚡ بازدید ویدیو اینستاگرام ➖ سرور فوق سریع 
1550
1000 / 10000000
630
ویو اینستاگرام ➕ Impressions ➕ Profile Visit
2250
100 / 10000000
631
بازدید پست اینستاگرام ( استارت آنی ) + IGTV + reel
2580
200 / 4000000

©استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
612
ویو استوری اینستاگرام ➖ ارزان ⭐️❤️
1450
50 / 2000
614
بازدید استوری اینستاگرام ( بازدید همه استوری ها ) 🔥
2000
100 / 70000
627
بازدید استوری ➖ سرعتی آنی
3350
10 / 100000
628
بازدید واقعی برای تمامی استوری ها ➖ استارت سریع
3350
100 / 100000

♾ ویو Live اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
556
مشاهده لایو به مدت 30 دقیقه
247000
20 / 1000
555
بازدید لایو -بازدید تمام لایو ها در مدت 1 ساعت
399000
10 / 2000

سیو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
486
ذخیره پست ارزان ترین + IGTV _ عالی 🔵
490
50 / 15000
551
سیو پست اینستاگرام
850
100 / 15000
488
سیو (ذخیره) عکس و فیلم
3200
100 / 100000

♋ خدمات سایر اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
553
ایمپرشن + ریچ پست سرعتی ارزان ❤️⭐️
570
25 / 5000000
550
ایمپرشن + ریچ (فوری) 🔵⭐️
990
25 / 500000

✏ خدمات طراحی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
150
ادیت و روتوش عکس ⚡️
1000
1 / 5
148
طراحی لوگو ❤️
1000
1 / 5
336
طراحی کارت ویزیت ✉️
1000
1 / 2
149
طراحی کاور پست و استوری اینستاگرام ⭐️
1000
1 / 5

☢خدمات آپارات aparat

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
558
بازدید ویدیو آپارات _ ایرانی عالی 🔵⭐️
6350
1000 / 100000
559
لایک ویدیو آپارات _ ایرانی عالی ❤️ ⭐️
18950
200 / 100000
557
دنبال کننده واقعی آپارات ⭐️
88200
200 / 100000

⚫خدمات کلاب هاوس ClubHouse

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
110
فالور کلاوب هاوس ارزان
70000
100 / 5000
562
فالوور کلاب هاوس _ خانم ایرانی 🔵
89000
100 / 100
560
فالوور کلاب هاوس _ ایرانی ⭐️
137000
500 / 500
561
فالوور خانم ایرانی کلاب هاوس ( 5 الی 60 درصد هدیه) ⭐️❤️
365000
100 / 100

♻️خدمات اسپاتیفای spotify

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
564
فالوور اسپاتیفای 🔴
4980
100 / 120000
567
اسپاتیفای plays 🔵
13800
1000 / 1000000000
568
اسپاتیفای Monthly Listeners ⚫️
46000
100 / 5000
565
اسپاتیفای Playlist Plays ❤️
51000
1000 / 1000000